Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae
späť

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor.

Od 1. januára 2015 HPL mení zostavy antibiotík na testovanie citlivosti Neisseria gonorrhoeae. Po uvedenom dátume nebudeme testovať citlivosť na penicilín. Zmena je vykonaná na základe Európskej smernice pre diagnostiku a terapiu gonokokových infekcií, ktorá penicilín na liečbu kvapavky neodporúča. Testovať sa bude produkcia penicilinázy a výsledok bude uvedený vo výsledkovom liste. Ďalej sa bude testovať citlivosť na cefixím, ciprofloxacín a tetracyklín. V SR ešte nebola u N. gonorrhoeae zaznamenaná rezistencia voči ceftriaxónu. Citlivosť na ceftriaxón bude testovaná len u kmeňov, ktoré budú mať hraničnú MIC cefixímu alebo budú rezistentné voči cefixímu.

Európska smernica bola vypracovaná v rámci programu sledovania antimikrobiálnej rezistencie gonokokov, ktorého účastníkom je aj SR. Jedinou skupinou antibiotík, ktorá ostala pre liečbu kvapavky v prvej línii, sú cefalosporíny tretej generácie. Neustále sa monitoruje situácia vo výskyte rezistencie antibiotík a vyhodnocujú sa hlásenia o zlyhaní terapie cefalosporínmi 3. generácie. Na základe výsledkov tohto programu bola navrhnutá úprava odporúčanej terapie gonokokových infekcií. V odporúčanej terapii je využitá synergia dvoch antibiotík a dávka je nastavená tak, aby bol zaručený úspech liečby a minimalizoval sa rast rezistencie voči používaným antibiotikám.

Odporúčaná terapia nekomplikovaných gonokokových infekcií podľa európskej smernice:

Liečba v prvej línii:        Ceftriaxón 500 mg i.m. + azitromycín 2 g p.o. v jednorazovej dávke

Alternatíva:

Cefixím 400 mg + azitromycín p.o. v jednorazovej dávke

(Azitromycín nepodávať samostatne)

Liečbu chinolónovými ATB v prípade alergie na penicilíny alebo cefalosporíny podať len po otestovaní citlivosti:

Ciprofloxacín 500 mg p.o. alebo ofloxacín 400 mg p.o. v jednorazovej dávke

Tetracyklínové ATB sa odporúčajú iba v kombinácii s cefalosporínmi 3. generácie v prípade terapie komplikovaných infekcií alebo pri súčasnej chlamýdiovej infekcii.

Bignell C and Unemo. 2012 European guideline on the diagnosis and treatment of gonorrhoea in adults. Int J STD AIDS.Forthcoming 2012.
http://www.iusti.org/regions/Europe/pdf/2012/Gonorrhoea_2012.pdf

Zároveň si dovoľujeme požiadať lekárov, najmä tých, ktorí nepoužívajú žiadanky HPL, aby predovšetkým na žiadankách tlačených z ich počítačov okrem skratky K+C uvádzali jednoznačne aj skratku GO, nakoľko laboratórium je oprávnené vykonať iba objednané výkony a kultivácia na Neisseria gonorrhoeae musí byť uvedená v zmysle požiadaviek zdravotných poisťovní jednoznačne.

Za pochopenie a spoluprácu Vám ďakujeme.

S úctou a so želaním všetkého dobrého

MUDr. Juraj Hanzen
odborný garant
generálny riaditeľ

Zverejnené dňa: 16. 12. 2014


späť na zoznam
© HPL spol. s r.o. 2015