Informácia o zlúčení: 

S platnosťou od 1.5.2017 došlo k zlúčeniu spoločností HPL, spol. s r.o. a Medirex, a. s., pričom právnym nástupcom sa stala spoločnosť Medirex, a.s. Webová stránka www.hpl.sk sa preto momentálne neaktualizuje. Informácie zverejnené na tomto portáli nájdete od 1.6.2017 na webovej stránke www.laboratornadiagnostika.sk, ktorá ponúka komplexný pohľad na laboratórnu diagnostiku vo všetkých jej odboroch.
Medirex, a.s.

Predstavuje komplex diagnostických laboratórií v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia a lekárska genetika, pôsobiacich v Bratislave a v okolí a v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia a toxikológia, pôsobiacich v Košiciach a v okolí. V súčasnosti Medirex, a.s. prevádzkuje technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratórium nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe a nadväzujúcu sieť nemocničných a poliklinických diagnostických laboratórií. Medirex, a.s.zabezpečuje komplexnú laboratórnu diagnostiku pre najdôležitejšie zdravotnícke zariadenia v Bratislave, Košiciach a v ich okolí pre veľký počet polikliník či rôznych zdravotníckych zariadení, a rovnako pre veľký počet všeobecných a špecializovaných ambulancií.

HPL

logo hplHPL je zdravotnícke zariadenie pôsobiace v slovenskom zdravotníctve od roku 1996. Od svojho vzniku intenzívne rozvíja služby a zvyšuje počet metód, ktorými poskytuje analýzy spolupracujúcim zdravotníckym zariadeniam a ďalším záujemcom o služby v oblasti klinickej mikrobiológie (bakteriológie, mykológie a parazitológie). Ponúka tiež služby v oblasti mikrobiológie životného prostredia (napr. kontrolu prostredia, kontrolu účinnosti sterilizátorov, dezinfekčných či antiseptických prípravkov) a v oblasti veterinárnej mikrobiológie. Vo svojich odberových centrách ponúka odbery vzoriek a poskytuje anonymné vyšetrenia. Pripravuje autovakcíny z mikroorganizmov a mikroskopických húb, vykonáva farmaceutické skúšania, kontrolu transfúznych prípravkov so súhlasom ŠÚKL.

HPL prevádzkuje medicínske laboratóriá v odbore klinická mikrobiológia Bratislave (v mestských častiach Devínska Nová Ves a Petržalka) v Topoľčanoch, v Leviciach, v Komárne, v Galante a v Košiciach. Zberné miesta v Nových Zámkoch, v Dunajskej Strede, vo Veľkom Mederi, Štúrove, Handlovej a v Prešove. Odberové centrá v Bratislave (v poliklinike na Mýtnej ulici), v Galante, v Komárne, v Topoľčanoch a v Košiciach.

Spoločnosť vybudovala a prevádzkuje výrobňu kultivačných pôd a médií a ich dodávky ponúka aj záujemcom na území SR prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti HPL SERVIS spol. s r.o. Zavádzanie nových jedinečných analýz, ktoré HPL často poskytuje ako jediné zdravotnícke zariadenie na slovenskom trhu robí zo spoločnosti lídra v laboratórnej diagnostike v odbore klinická mikrobiológia. Spoločnosť ako prvá získala akreditáciu pre laboratóriá v odbore klinická mikrobiológia. Spoločnosť už trikrát, v decembri 2007, v decembri 2011 a v decembri 2015 úspešne obhájila akreditáciu. 

Spoluprácou so spoločnosťou HPL a jej dcérskymi spoločnosťami získate partnera, ktorý:  

 • pravidelne monitoruje potreby a požiadavky zdravotníckych zariadení a v nich pracujúcich lekárov a prináša im riešenia v podobe nových služieb alebo zlepšenia poskytovaných služieb,
 • sa v odbore klinická mikrobiológia ako prvý v Slovenskej republike podrobil akreditácii SNAS (Slovenská národná akreditačná služba) a neustále investuje do zvýšenia kvality poskytovaných služieb, moderného technického vybavenia a zvyšovania odbornej úrovne pracovníkov,
 • poskytuje výsledky analýz vykonávaných a interpretovaných špičkovými slovenskými odborníkmi v danej problematike,
 • poskytuje spoľahlivý podporný servis pre predanalytickú fázu poskytovaných vyšetrení v podobe bezplatných dodávok jednotného odberového materiálu, čo zabezpečí pre všetky vzorky rovnakú pravdepodobnosť kvalitného výsledku analýzy a tiež veľmi kvalitné podmienky odberu, skladovania a transportu vzoriek; z rovnakého dôvodu zabezpečuje transport vzoriek a výsledkov vlastnými silami a prostriedkami,
 • poskytuje prehľady citlivosti baktérií voči antimikrobiálnym látkam, do prehľadov sú zaradené izolované patogénne baktérie z biologických vzoriek, čo pomáha spolupracujúcim lekárom rýchlejšie sa orientovať v citlivosti bakteriálnych kmeňov od pacientov v ich ambulancii, zdravotníckom zariadení, ale aj v regióne v konkrétnom čase,
 • na vyžiadanie poskytne štatistické prehľady konkrétneho zdravotníckeho zariadenia alebo kompletnú históriu výsledkov analýz biologických vzoriek od konkrétneho pacienta,
 • poskytuje bezplatné elektronické zasielanie výsledkov analýz vzoriek pacientov
 • poskytuje prístup k výsledkom cez portál Klientska zóna https://www.laboratornadiagnostika.sk/klientska-zona, výsledky sú tak dostupné v elektronickej forme pre každé zdravotnícke zariadenie pripojené na internet,
 • je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní v Slovenskej republike, preto je zdravotná starostlivosť a s ňou súvisiace výkony v rozsahu liečebného poriadku hradená v zmysle platnej legislatívy SR zdravotnou poisťovňou pacienta.
Osvedčenie o zápise ochrannej známky na stiahnutie TU.

HPL SERVISlogo hpl servis

Kultivačné médiá sú najdôležitejší základ mikrobiologických vyšetrení a nevyhnutná podmienka kvalitnej práce v mikrobiologickom laboratóriu. Klasická kultivácia je napriek moderným metódam stále základným zlatým štandardom. Bez nej nie je možná identifikácia mikroorganizmu a stanovenie jeho citlivosti na antibiotiká. Kultivačné médiá zásadne ovplyvňujú kvalitu mikrobiologickej diagnostiky.

Výroba kultivačných médií HPL SERVIS, spol. s r.o. má sídlo v Nesvadoch. Riadi sa zásadami celosvetového trendu používania štandardných médií a prichádza na trh so širokou ponukou mikrobiologických kultivačných médií na rôzne použitie v diagnostike. Pôdy sú plnené do jednorazových Petriho misiek, sklenených skúmaviek a fliaš rôzneho objemu.

Kvalitu a štandardnosť produktov zaručuje starostlivý výber surovín od renomovaných výrobcov. Výroba je realizovaná v aseptických priestoroch a používa najnovšiu špičkovú technológiu s prísnou vstupnou aj výstupnou kontrolou kvalifikovanými pracovníkmi na každom stupni výroby.

Spoločnosť HPL SERVIS, spol. s r.o. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001:2008 a ISO 13485:2012. Certifikát systému riadenia kvality pre výrobu a predaj živných pôd pre mikrobiológiu výrobca získal 25. januára 2010.

Kultivačné médiá boli posudzované a získali značku CE na základe zhody so smernicou 98/79/EC Európskeho parlamentu a Rady Európy.

Používanie kultivačných médií vyrobených v HPL Servis, spol. s r.o. prináša odberateľom zníženie nákladov diagnostických procesov.

Poskytujeme:

 • štandardné zloženie kultivačných médií (špeciálne zloženie na vyžiadanie)
 • záruku sterility a doby použiteľnosti (exspirácie) kultivačných médií
 • kontrolu kvality každej šarže zmluvným akreditovaným skúšobným laboratóriom štandardnými kmeňmi mikroorganizmov
 • optimálne podmienky počas skladovania a transportu médií zabezpečením neprerušeného chladového reťazca vlastným chladiarenským vozidlom
 • pravidelné dodávky v dohodnutých termínoch