Kontrola prostredia

Spoločnosť HPL spol. s r.o. poskytuje kontrolu prostredia pre zdravotnícke zariadenia. Pre ostatné subjekty zabezpečuje túto službu spoločnosť HPL SERVIS spol. s r.o.


Základné všeobecné informácie


Kontrola prostredia farmaceutických výrobných priestorov a zdravotníckych zariadení

  • monitorovanie ovzdušia pasívne – spádová metóda
  • monitorovanie ovzdušia aktívne – aeroskopom
  • monitorovanie povrchov – kontrola dekontaminácie metódou sterov
  • monitorovanie povrchov – kontrola dekontaminácie metódou odtlačkov

Odber a transport vzoriek zabezpečí objednávateľ. Odberové súpravy poskytuje laboratórium zákazníkom na požiadanie. Po dohovore s vedúcim oddelenia vykoná odber vzoriek vyškolený pracovník laboratória.

Časový rozsah skúšok:

  • monitorovanie ovzdušia – spádová metóda: 2 - 5 dní,
  • monitorovanie ovzdušia – aeroskop: 5 dní,
  • monitorovanie povrchov – sterová metóda: 2 - 5 dní,
  • monitorovanie povrchov – odtlačková metóda: 7 dní.

Expedícia výsledkov: deň po ukončení mikrobiologických skúšok.


Kontrola účinnosti dezinfekčných a antiseptických prípravkov

Kontrola baktericídneho účinku

Hodnotenie základnej baktericídnej aktivity sa vykonáva suspenznou metódou s použitím referenčných mikroorganizmov Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus. Metóda je vhodná na testovanie účinnosti dezinfekčných prípravkov na nozokomiálne patogény izolované v zdravotníckych zariadeniach.

Časový rozsah skúšky: 24 - 48 hodín.

Expedícia výsledkov: deň po ukončení skúšky.

Kontrola mykobaktericídneho účinku dezinfekčných a antiseptických prípravkov

Mykobaktericídna účinnosť dezinfekčných a antiseptických  prostriedkov je testovaná suspenznou metódou na kmeňoch mykobaktérií kontaminujúcich prostredie - M. tuberculosis komplex a na netuberkulóznych mykobaktériach, ktoré sú potencionálnymi pôvodcami ochorení ľudí a zvierat.

Časový rozsah skúšky:  6 - 9 týždňov.

Expedícia výsledkov: Laboratórium odporučí aplikačné koncentrácie a expozičné časy vhodné pre  prostredie kontaminované patogennými kmeňmi mykobaktérií.


Kontrola ovzdušia aeroskopom

HPL spol. s r.o.  je akreditovaná na vykonávanie kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy vzoriek ovzdušia aktívnou metódou pomocou aeroskopu.

aeroskopStanovujeme celkový počet baktérií, kvasiniek a plesní v 1 m3 vzduchu. Vzorkovanie vykonávame zaškoleným pracovníkom laboratória s použitím kalibrovaného aeroskopu. Vzorky odoberáme na kultivačné médiá v Petriho miske štandardnej veľkosti Ø 90 mm, ktoré pripravuje certifikovaný výrobca diagnostických pomôcok schválený ŠÚKL. Kultivácia vzoriek odobratých na analýzu baktérií v ovzduší trvá 24 až 48 hodín, na analýzu kvasiniek a plesní 5 až 7 dní. Výsledky sa uvádzajú ako počet kolónie tvoriacich jednotiek mikroorganizmov na 1m3 (cfu/m3) vzduchu. Namerané hodnoty sú porovnávané s prípustnými koncentráciami mikroorganizmov uvedenými v prílohe č.1 vyhlášky MZSR 553/2007 Z.z.  a interpretujú sa vyjadrením súladu alebo nesúladu s  vyhláškou pre jednotlivé triedy čistoty.

Analýza ovzdušia je určená pre operačné sály vrátane jednodňovej chirurgie a pre iné čisté priestory. Tiež pre priestory, ako sú napríklad nemocničné izby oddelení hematoonkologických, transplantačných, popáleninových, intenzívnej starostlivosti (OAIM), patologických novorodencov, pôrodné sály, oddelenia centrálnej sterilizácie a klimatizované nemocničné priestory.  

Analýzu je potrebné vykonať pri uvedení čistých priestorov do prevádzky, následne v pravidelných intervaloch určených kontrolnými orgánmi alebo odporúčanými výrobcom vzduchotechnického zariadenia a vždy pri podozrení na poruchu alebo zanesenie filtrov vzduchotechniky.

Analýza pomáha predchádzať výskytu nozokomiálnych infekcií. 

Túto službu dokáže oceniť nemocničný hygienik, ktorý na základe výsledkov týchto analýz môže efektívne plánovať opatrenia na zníženie výskytu infekcií vzniknutých z dôvodu liečby pacientov v nevyhovujúcom, mikroorganizmami kontaminovanom ovzduší. Nami poskytnuté analýzy slúžia na predchádzanie problémom a ich výsledky sú iba internými informáciami zdravotníckeho zariadenia, ktoré si takúto službu objednalo.


Zoznam analýz a skúšok poskytovaných pri kontrole životného a pracovného prostredia, operačných sál a čistých priestorov

Zisťovanie faktorov životného a pracovného prostredia, operačných sál a čistých priestorov
Ovzdušie - určenie bakteriálnej alebo mykotickej kontaminácie ovzdušia metódou pasívnej sedimentácie (spadu)
Povrch - určenie bakteriálnej alebo mykotickej kontaminácie povrchu predmetu alebo pracovnej plochy metódou  steru
Povrch - určenie bakteriálnej alebo mykotickej kontaminácie povrchu predmetu alebo pracovnej plochy metódou steru
Povrch - určenie bakteriálnej kontaminácie povrchu predmetu alebo pracovnej plochy metódou otlačkov
Povrch - určenie mykotickej kontaminácie povrchu predmetu alebo pracovnej plochy metódou otlačkov
Germicídny žiarič - overenie účinnosti germicídneho žiariča metódou kultivácie baktérií po expozícii žiareniu germicídnej lampy
Dezinfekčný prípravok - zistenie účinnosti dezinfekčného prípravku na vybrané baktérie
Dezinfekčný prípravok - zistenie účinnosti dezinfekčného prípravku na mykobaktérie
Ovzdušie - určenie bakteriálnej kontaminácie ovzdušia aktívnou metódou aeroskopom so stanovením celkového počtu baktérií v 1 m3 vzduchu kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou na krvnom agare 
Ovzdušie - určenie bakteriálnej kontaminácie ovzdušia aktívnou metódou aeroskopom so stanovením celkového počtu baktérií v 1 m3 vzduchu kvantitatívnou metódou na tryptónovo-sójovom agare 
Ovzdušie - určenie mykotickej kontaminácie ovzdušia aktívnou metódou aeroskopom so stanovením celkového počtu mikroskopických húb (kvasiniek a plesní) v 1 m3 vzduchu kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou na agare podľa Sabourauda
Určenie rodu a/alebo druhu baktérií
Určenie rodu a/alebo druhu kvasiniek
Určenie rodu a/alebo druhu plesní
Určenie antibiotikogramu a/alebo fenotypu rezistencie
Určenie meticilínovej rezistencie Staphylococcus sp.
Kontrola dezinfekcie kože v mieste vpichu - ster z miesta vpichu
Kontrola dezinfekcie rúk - určenie bakteriálnej alebo mykotickej kontaminácie metódou  steru
Kontrola dezinfekcie rúk - určenie bakteriálnej alebo mykotickej kontaminácie metódou  otlačkov

 

© HPL spol. s r.o. 2015